تسمه های شش گوش

تسمه های شش گوش دربرابرحرارت و روغن مقاوم بوده وضدالکتریسته ساکن هستند. نخ درمرکز
مقطع تسمه قرار گرفته و از این بابت تسمه از دو طرف قابلیت انعطاف دارد.این تسمه ها می تواند
5%حجم نیروی تعیین شده برای تسمه هایVشکل هم سایز را انتقال دهند.

کاربرد تسمه های شش گوش

شکل خاص تسمه های شش گوش حرکت در مسیر Sمانندکه در آن دوطرف تسمه قادربه انتقال
نیرو هستند,را ممکن میسازد.این نوع عملکرد,به خصوص در ماشین آلات کشاورزی و برای برخی
کاربردهای صنعتی خاص استفاده می شود.